اخبار شر کت

خبر برگزیده

پر کردن پشت کوله ها با گراول

در ادامه عملیات اجرایی پروژه پل بتنی خور گورسوزان، پس از اتمام عملیات بتن ریزی ، قالب ها باز شد و پس از اتمام دوره